Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Droga Zabełków- Roszków do remontu

Facebook Twitter

Prawie 3-kilometrowy odcinek drogi z Roszkowa do Zabełkowa ma być przebudowany. Zarząd Dróg Wojewódzki podjął decyzję remoncie tego fragmentu DK 45 w powiecie raciborskim. Ogłoszono już przetarg, termin otwarcia ofert to 18 marca.

fot. sm-ekb2005 \ pixabay.com

Jego zwycięzca będzie miał 13 miesięcy na zaprojektowanie inwestycji oraz jej wykonanie. Inwestor chce by przebudowane zostały skrzyżowania, a przede wszystkim to z ul. Wiejską w Zabełkowie. Planowane są także chodniki z zapewnieniem przejazdu dla rowerzystów, będą wyznaczone nowe przejścia dla pieszych i zatoki autobusowe.

Termin otwarcia ofert wyznaczono na 18 marca br.

Kryterium oceny ofert będzie stanowiła: cena – 60% oraz doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – 40%.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wynosi: 13 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

Przewidywana do zaprojektowania inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi krajowej nr 45 na odcinku Zabełków – Roszków o łącznej długości 2,890 km od km 0+000 do km 2+890.

Przy projektowaniu przebudowy tego odcinka drogi przyjęto minimalne założenia projektowe, w szczególności, w postaci:

 • klasy technicznej drogi i prędkości projektowej – zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • przekroju poprzecznego drogi -1×2 pasy ruchu,
 • szerokości pasa ruchu – 3,50 m
 • dopuszczalnego obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś;
 • korekty elementów geometrii drogi, wynikających z analizy BRD,
 • przebudowy skrzyżowań z drogami poprzecznymi – w tym skrzyżowania z ul. Wiejską w Zabełkowie,
 • przebudowę istniejących oraz budowę nowych odcinków chodników – z zapewnieniem funkcji mieszanej (pieszy/rowerzysta),
 • wyznaczenia nowych przejść dla pieszych wynikających z analizy BRD,
 • budowy/przebudowy zatok autobusowych oraz budowy zatok do kontroli pojazdów,
 • odtworzenia zjazdów na drogi dojazdowe, do pól oraz do posesji przyległych (w zależności od przeznaczenia) – jako zjazdy indywidualne lub publiczne,
 • przebudowy istniejących przepustów.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2 czerwca 2020