Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Dziś (8.11.) ostatnia sesja tej kadencji rady Miejskiej w Rybniku

Facebook Twitter

Obrady właśnie się rozpoczynają. Co w programie? Oprócz stałych punktów obrad, zatwierdzenie zmian w tegorocznym budżecie i prognozie finansowej.

Zaplanowano także uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzech obszarów w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej. Plac przed „Domem Kultury” w Ochojcu zyska nazwę „Plac Rodziny Machoczków”.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 października 2018 r.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok.
 5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40).
 7. Nadanie nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków”.
 8. Program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
 9. Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku.
 10. Uchwalenie Regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku.
 11. Uchylenie uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19.10.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 12. Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika.
 13. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
 14. Oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 15. Zakończenie sesji.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj