Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Godów: Masz kompost? Masz tańsze śmieci

Facebook Twitter

Kompostujesz bioodpady? Należy Ci się ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypomina o tym urzędnicy w Godowie. Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach.

Obniżka wynosi 1,50 zł od każdej osoby, która zamieszkuje daną nieruchomość. Od 01 sierpnia 2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami, które są zbierane w sposób selektywny, wyniesie 27,50 zł, zatem stawka dla osób posiadających kompostownik przydomowy będzie pomniejszona do kwoty 26,00 zł.

Urząd Gminy Godów informuje, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Godów uchwalonym uchwałą Rady Gminy Godów nr XVIII/112/2020 z dnia 30 marca 2020r., właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach.

Za kompostowanie bioodpadów uznaje się deponowanie tych odpadów w kompostownikach z zachowaniem warunku, że na każdą osobę zamieszkałą daną nieruchomość będzie przypadać co najmniej 0,5 m3 pojemności kompostownika. Nie ustala się innych wymagań co do materiałów, z jakich wykonany będzie kompostownik.

Ponadto właściciel posesji, na której są kompostowane bioodpady, będzie zwolniony z posiadania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania bioodpadów i z tej posesji nie będą odbierane bioodpady przez firmę komunalną.

Jednakże, właściciel posesji kompostującej bioodpady zachowa możliwość pozbywania się zwiększonych sezonowo ilości tych odpadów, dostarczając je bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zwolnienie ustala się w wysokości 1,50 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Od 01 sierpnia 2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami, które są zbierane w sposób selektywny, wyniesie 27,50 zł, zatem stawka dla osób posiadających kompostownik przydomowy będzie pomniejszona do kwoty 26,00 zł.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest złożenie przez właściciela deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w której właściciel nieruchomości deklaruje posiadanie kompostownika przydomowego i w którym są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Zobacz też:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj