Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jak oglądać sesję Rady Powiatu Cieszyńskiego?

Facebook Twitter

Dziś (30.12.) sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego. W starostwie informują, że zmienienia się sposób transmisji obrad.

Sesje nie będą już transmitowane poprzez kanał YouTube Starostwa Powiatowego w Cieszynie, lecz na stronie www.powiat.cieszyn.pl, w zakładce Szybkie Menu. Poniedziałkowa sesja startuje o 13.00.

Porządek obrad
1. Otwarcie XIV sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego, przywitanie radnych i gości, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wystąpienia gości.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
b) uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2020
c) oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu cieszyńskiego
d) przyjęcia zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej
e) zawarcia z Gminą Chybie porozumienia określającego organizację pozaszkolnego punktu katechetycznego
f) zmiany uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr VI/35/2019 z dnia 26 marca 2019r. „w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2019 ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”
g) zmiany uchwały nr XXVI/168/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
h) wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
j) zmiany budżetu Powiatu
k) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
l) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego
m) przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu na rok 2020
n) rozpatrzenia petycji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na ul. Cisowej w Cisownicy
o) rozpatrzenia petycji Związku Polskich Artystów Plastyków.
5. Informacja Zarządu o działalności między sesjami.
6. Informacja o pracach komisji Rady.
7. Oświadczenia radnych.
8. Informacje i komunikaty.
9. Zamknięcie XIV sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj