Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jastrzębie-Zdrój zapowiada kontrole szamb i sposobów wywożenia nieczystości

Facebook Twitter

Jastrzębie-Zdrój zapowiada kontrole szamb. Sprawdzane będzie jak często wywożone są nieczystości. Pracownicy magistratu a także Straż Miejska zweryfikują zawieranie umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Trzeba będzie również wykazać się dowodami uiszczania opłat za te usługi.

Tam gdzie istnieje kanalizacja sanitarna, kontrola będzie przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą odpowiednie wymagania.

Osoby, które nie działały zgodnie z zapisami ustawy (nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków), powinny niezwłocznie spełnić swoje obowiązki w tym zakresie. Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój dostępny jest na stronie www.jastrzebie.pl

Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania mandatowego strażnik miejski może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5.000 zł. Natomiast w przypadku niewykonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej, prezydent miasta ma obowiązek wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia. Decyzja ta podlega egzekucji administracyjnej. Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje tego obowiązku podlega karze grzywny w wysokości do 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej do 50.000 zł, zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj