Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Kapitał zagraniczny w Polsce 2021. Najwięcej inwestują Holandia, Niemcy i Francja

Facebook Twitter

Kapitał zagraniczny w Polsce pod koniec 2021 roku pochodził ze 117 krajów. Zdecydowana większość pochodziła z krajów Unii Europejskiej. Najwięcej inwestowano w podmioty gospodarcze zatrudniające do 49 pracowników. Dominowały branże związane z handlem, naprawą pojazdów samochodowych czy przetwórstwem przemysłowym. Kapitał zagraniczny najbardziej przyciągało województwo mazowieckie.

Kapitał zagraniczny w Polsce w 2021 roku liczył 23 155 przedsiębiorstw. Dominowały podmioty zatrudniające do 49 pracowników, które stanowią 80,1% ogółu. Przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa o liczbie pracujących poniżej 9 osób stanowiły 61,6%). Firmy klasyfikowane jako średnie (50-249 osób) stanowiły 12,9% całej zbiorowości, podczas gdy duże przedsiębiorstwa (od 250 pracowników) posiadały  7,0% udziału kapitału zagranicznego.

Dominowały branże:

  • handel, naprawa pojazdów samochodowych (24,8%),
  • przetwórstwo przemysłowe (19,9%),
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,9%)
  • budownictwo (8,9%).

większość przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym mają swoje siedziby w województwie mazowieckim (39,4%).

Kapitał zagraniczny w Polsce w 2021 roku pochodził głównie z Holandii, Niemiec i Francji

Kapitał zagraniczny w Polsce powiązany jest ściśle z krajami Unii Europejskiej- 85,1% pochodziło ze wspólnoty. Kraje, które zainwestowały w Polsce kapitał o największej wartości to Holandia (18,1% kapitału zagranicznego ogółem), Niemcy (16,8%), Francja (12,0%) i Luksemburg (9,5%).

Wartość kapitału holenderskiego na koniec 2021 roku wyniosła 41 896,6 mln zł i ulokowana była w przetwórstwie przemysłowym, obsłudze rynku nieruchomości i handlu, naprawie pojazdów samochodowych (70,5%).

Wartość kapitału niemieckich inwestycji w Polsce wyniosła 38 828,7 mln zł. Nasz strategiczny partner ekonomiczny inwestuje w Polsce w handel; naprawę i przetwórstwo pojazdów silnikowych, przemysł (66,4%).

Wartość kapitałowa francuskich inwestycji w Polsce na koniec 2021 r. wyniosła 27 668,9 mln zł w tym roku. Jedna trzecia kapitału francuskiego jest inwestowana w produkcję, działalność profesjonalną, naukową i techniczną, handel oraz naprawę pojazdów samochodowych.

22,0554 mld zł lokowanych w Polsce pochodziło z Luksemburga, z czego dwie trzecie inwestuje się w przetwórstwo, usługi dla przemysłu i w nieruchomości.

Kapitał z Holandii, Niemiec i Luksemburga stanowił prawie 40% inwestycji w przetwórstwo przemysłowe. W zakresie handlu i naprawy pojazdów samochodowych 66,4% środków pochodziło z Niemiec, Holandii i Danii. 40,3% pieniędzy inwestowanych w budownictwo pochodziło z Luksemburga, Holandii, Cypru i Hiszpanii. W działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości 66,1% kapitału pochodziło z Holandii, Luksemburga i Niemiec. W przypadku transportu i gospodarki magazynowej dominowała Holandia, Niemcy i Luksemburg- 70,8%. W działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej 45,4% finansowania pochodziło z Holandii, Francji, Cypru, Niemiec i Luksemburga.

Kapitał zagraniczny w Polsce. Najwięcej pracowników w czterech województwach

Fot. pixabay.com

Na koniec 2021 roku przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym zatrudniały 2 113,8 tys. osób. Prawie 70% ogółu pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego było zatrudnionych w przedsiębiorstwach mających siedzibę w czterech województwach:

  • mazowieckim (31,9%),
  • wielkopolskim (16,5%),
  • śląskim (10,7%)
  • dolnośląskim (9,4%).

Przeciętny podmiot z kapitałem zagranicznym zatrudniał 91 osób, przeciętny duży podmiot z kapitałem zagranicznym – 1 002 osoby, podmiot średni – 118 osób, podmiot mały – 24 osoby, a podmiot mikro – 3 osoby.

Kapitał zagraniczny w Polsce. Ponad dwa miliardy przychodów

Fot. pixabay.com

W 2021 roku podmioty z udziałem kapitału zagranicznego uzyskały przychody ogółem w wysokości 2 168 916,0 mln zł. W 94,0% przychody zostały uzyskane przez podmioty zatrudniające 10 i więcej osób. Koszty ogółem wyniosły 2 030 102,8 mln zł. Najwyższe przychody ogółem osiągnęły podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (907 201,3 mln zł, co stanowiło 41,8% przychodów wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego), a także handlem; naprawą pojazdów samochodowych (796 700,1 mln zł, co stanowiło 36,7%). 14 600 podmiotów, tj. 63,1% przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, wykazywało zysk brutto, a ich przychody stanowiły 91,5% przychodów wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.

Kapitał zagraniczny w Polsce. Przychody ze sprzedaży na eksport

W 2021 roku 12 055 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym uzyskało przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, co stanowiło 52,1% analizowanej grupy podmiotów. W przetwórstwie przemysłowym odsetek podmiotów osiągających przychody ze sprzedaży na eksport był najwyższy (81,3%), wysoki był również w informacji i komunikacji (71,7%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (60,7%). Przychody ze sprzedaży na eksport, wygenerowane przez wszystkie podmioty, wyniosły 719 667,0 mln zł. W strukturze przychodów ze sprzedaży na eksport dominował eksport wyrobów, stanowiący 65,5% przychodów z eksportu ogółem. Pozostałą część przychodów przyniosła sprzedaż na eksport usług oraz towarów i materiałów (odpowiednio 21,0% i 13,5%). Podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe miały największy udział w przychodach ze sprzedaży na eksport (72,5%), a z wartości ogółem eksportu w tej sekcji 87,2% stanowił eksport wyrobów. Przychody ze sprzedaży na eksport podmiotów zajmujących się handlem; naprawą pojazdów samochodowych stanowiły 12,3% przychodów z eksportu ogółem (był to głównie eksport towarów i materiałów stanowiący 70,6% eksportu w tej sekcji).

Źródło danych GUS.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 13 lipca 2024