StartKultura Wiadomości dnia

Ma być po śląsku, z kostiumami, scenografią, a przede wszystkim kreatywnie

Festiwal teatralno – kabaretowy zaplanowano na 29 października, o chęci wzięcia udziału w zabawie należy poinformować do 25 kwietnia. A przedstawienie sceniczne stworzone przez Szołtyska jest podzielone na 10 odrębnych scenek, każda jest zamkniętą całością i ma inne przesłanie. Uczestnicy festiwalu przedstawiają jedną z nich, tworząc na jej bazie swój scenariusz.

REGULAMIN

Przegląd jest konkursem dla nieprofesjonalnych grup teatralnych i kabaretowych z uczestnikami od 16 roku życia. Dopuszczone mogą zostać także inne formy sceniczne, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami. Zespoły, które zostaną zaproszone do udziału w festiwalu, zostaną powiadomione do 18 maja br. o decyzji komisji artystycznej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności prezentacji. Każda grupa prezentuje jedną miniaturę teatralno – kabaretową  o łącznym czasie nieprzekraczającym 15 minut. Czas montażu scenografii i przygotowania sceny nie powinien przekraczać 10 minut. Scena do prezentacji ma wymiary 10 x 5 m. Widownia ułożona amfiteatralnie przewidziana jest na 100 osób. Organizator zapewnia oświetlenie sceny oraz nagłośnienie – z wykorzystaniem sprzętu będącego w dyspozycji organizatora.

Jury
Prezentacje konkursowe oceniać będzie niezależne i profesjonalne jury pod przewodnictwem autora scenek Marka Szołtyska.
Ocenie podlegać będzie ogólny wyraz artystyczny w tym inscenizacja, reżyseria, muzyka, choreografia, scenografia, rekwizyty, kostiumy  i warsztat aktorski. Jury zwróci szczególną uwagę na kreatywne podejście do pierwotnego scenariusza.

Nagrody:
Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. O ilości i wysokości nagród oraz o ich podziale ostatecznie decyduje jury i od decyzji tej nie ma odwołania.
Przewidywana pula nagród będzie wynosiła 10.000 zł.
Możliwe są inne nagrody specjalne, ufundowane przez osoby prywatne i instytucje.                                                                                                                                                                    Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie do dnia 25 kwietnia 2017r. dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia wg podanego wzoru.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: festiwal.miniatury@gmail.com
Festiwal prezentacji miniatur odbędzie się w dniu 29 października 2017 r.
w Fundacji EDF Polska ul. Podmiejska w Rybniku. Przesłuchania rozpoczną się o godzinie 15.00 i zakończą tego samego dnia.

Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny, organizator nie zapewnia transportu i noclegów. Organizator zapewni po przesłuchaniach jodło śląskie – dla osób biorących udział w konkursie i imiennie ujętych w zgłoszeniu. Po obradach jury odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu przy maszketach oraz wręczenie nagród.

Publikacja danych i wizerunków uczestników:
Prezentacje zespołów mają charakter otwarty dla publiczności.
Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych Fundacji EDF Polska. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką podczas prezentacji konkursowych, publikacji wizerunku w materiałach wydawniczych i promocyjnych związanych z festiwalem (zarówno tej edycji, jak i kolejnych) w prasie, telewizji, katalogach i plakatach, materiałach sponsorów, internecie i innych środkach przekazu.

Dyrektor Festiwalu – Stanisław Wójtowicz
Dyrektor Artystyczny – Jadwiga Demczuk-Bronowska
Informacje organizacyjne: 604426858

Zostaw komentarz