Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Nowa usługa dla mieszkańców Godowa. Urząd Gminy uruchamia usługę „Mobilny urzędnik”

Facebook Twitter

Urząd Gminy Godów w Nowym Roku uruchamia usługę "Mobilny urzędnik". To wyjście naprzeciw oczekiwaniom osób o szczególnych potrzebach, którzy z powodu niepełnosprawności, wieku lub choroby, mają ograniczenia w poruszaniu się uniemożliwiającym samodzielną wizytę w urzędzie.

Z usługi „Mobilny urzędnik” mogą skorzystać osoby, które:

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług,
 • są opiekunami faktycznymi osób zależnych,
 • są opiekunami w ramach pieczy zastępczej,
 • uruchamia od 3.01.2022 roku usługę Mobilnego Urzędnika, który pomoże załatwić sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu.

By skorzystać z takiej formy wsparcia, należy wcześniej zgłosić taką potrzebę.

Jak zgłosić chęć skorzystania z usługi Mobilnego urzędnika?

 • telefonicznie – Biuro Obsługi Klienta tel. 32 47 65 065,
 • wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: gmina@godow.pl
 • przez osobę zainteresowaną lub za pośrednictwem osoby zainteresowanej lub za pośrednictwem osoby trzeciej (np. członka rodziny, sąsiada, opiekuna faktycznego)

W zgłoszeniu wystarczy poinformować o potrzebie skorzystania z pomocy Mobilnego urzędnika oraz krótko wyjaśnić czego dotyczy sprawa, a także podać numer telefonu do kontaktu. Następnie pracownik Urzędu Gminy Godów odpowiedzialny za realizację danej sprawy, skontaktuje się z mieszkańcem, by ustalić dogodny termin wizyty i sposób załatwienia sprawy Urzędnik dostarczy bezpośrednio do domu wszystkie potrzebne druki wniosków, pomoże w ich wypełnieniu oraz przyjmie je i zarejestruje w urzędzie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w dniu umówionej wizyty, Klient otrzyma telefoniczne potwierdzenie, z podaniem imion i nazwisk pracowników, którzy będą realizowali usługę, a Mobilny urzędnik przed rozpoczęciem obsługi okaże się legitymacją służbową.

Ważne!

Usługa Mobilnego urzędnika jest bezpłatna.

Należy pamiętać ,że wszelkie dokumenty wymagane do załączenia w ramach Usługi klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie.

W ramach usługi można uzyskać pomoc w zakresie:

1) z zakresu zadań Referatu Podatków i Opłat:

 • wypełnianie i przyjmowanie informacji/deklaracji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
 • deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych;
 • informacji o gruntach;
 • informacji o lasach.

2) zadań Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej:

 • przyjęcie wniosku w sprawie zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka;
 • przyjęcie wniosku w sprawie organizacji bezpłatnego dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka;

3) zadań Urzędu Stanu Cywilnego:

 • wydanie odpisu skróconego, zupełnego lub wielojęzycznego z rejestru stanu cywilnego;
 • przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska;
 • realizacja usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, uregulowanych przez odrębne przepisy;

4) zadań Referatu Organizacyjnego , Spraw Obywatelskich i Informatyki:

 • wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy);
 • zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy (z uwzględnieniem osoby właściciela lokalu);
 • wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego;
 • wpis, zmiana, wykreślenie, wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej;
 • potwierdzanie własnoręczności podpisu.

5) zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska:

 • przyjęcie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.

6) z zakresu Referatu Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej:

 • przyjęcie wniosku o nadanie numeru porządkowego;
 • przyjęcie wniosku o wydanie warunków wejścia w teren działki gminnej:
 • przyjęcie wniosku o zajęcie pasa drogowego/umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

7) innych zgłoszeń mieszkańców, co do których wymagana będzie wizyta i pomoc urzędnika

W zakresie Usługi mieści się wizyta Mobilnego Urzędnika w miejscu świadczenia usługi, podczas której Mobilny Urzędnik:

 • udzieli pomocy w wypełnianiu wniosku, deklaracji, informacji lub innego formularza,
 • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z Usługą,
 • dokona wizji lokalnej w terenie, jeśli sprawa tego wymaga,
 • odbierze wypełnione i podpisane dokumenty, o których mowa w pkt 1 wraz z wymaganymi załącznikami i dostarczy je do kancelarii Urzędu celem rejestracji,
 • Koordynatorem usługi wyznaczona została Pani Anna Juzek – pracownik Biura Obsługi Klienta.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do nas TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 7 grudnia 2022