Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rodzina zastępcza – dzisiaj przypada jej święto

Facebook Twitter

W kalendarzach 30 maja, czyli Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W powiecie wodzisławskim funkcjonują 163 rodziny zastępcze. Pod ich pieczą jest 302 dzieci. Kolejnych zainteresowanych stworzeniem domu dla najmłodszych szuka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu.

rodzina zastępcza
Fot. Pixabay

Rodzina zastępcza – podstawowe informacje

Do rodziny zastępczej trafiają dzieci, których rodzice nie żyją bądź znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą zająć się swoimi pociechami. Rodzina zastępcza to tymczasowa forma opieki nad dzieckiem, które może wrócić do swoich bliskich, zostać adoptowane lub usamodzielnić się. Może nią zostać para lub osoba samotna. Zadaniem rodzin zastępczej jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, a także utrzymywanie kontaktów z rodzicami biologicznymi.

Rodzaje rodzin zastępczych:

Rodzina zastępcza może być spokrewniona – są to najbliżsi krewni dziecka -dziadkowie lub rodzeństwo dziecka;

Natomiast rodzina zastępcza niezawodowa – jest to dalsza rodzina dziecka np. wujostwo, rodzice chrzestni jak i niespokrewnione z dzieckiem rodziny

Rodziny zastępcze zawodowe – niespokrewnione z dzieckiem, które dzielą się na:
pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobytokresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka.
specjalistyczne – w których umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi, wymagające szczególnej opieki i pielęgnacji.
Rodzinne domy dziecka – w których umieszczonych może być, w tym samym czasie nie więcej niż 8 wychowanków.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone parą małżeńskim, jak i osobą samotnym , które m.in.:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
  • stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem, co potwierdza zaświadczenie lekarskie,
  • uzyskają opinię psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • mieszkają na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
  • w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.Kandydaci na rodzinę zastępczą niezawodowa oraz rodzinę zastępczą zawodową muszą przejść przez procedurę kwalifikacyjną i szkolenie na rodzinę zastępczą.

Rodzinie zastępczej na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Od dnia 1 czerwca 2021 roku na każde umieszczone dziecko, wysokość świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka ulega zwiększeniu i wynosi:

– 746,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

– 1.131,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w niezawodowej, zawodowej rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.

Na dziecko przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości 227,00 zł miesięcznie.

Fakultatywnie można m.in. przyznać:

– świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.

– świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych – jednorazowo

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj