Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rodzina zastępcza pilnie poszukiwana!

Facebook Twitter

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach ogłosił nabór kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowych rodzin zastępczych. Zgłaszać mogą się mieszkańcy Żor - zarówno małżeństwa jak i osoby samotne, które spełniają określone wymogi i są w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki wychowania.

MOPS będzie wspierał przyszłych rodziców zastępczych zarówno w rozwiązywaniu wszelkich problemów oraz w kwestiach finansowych związanych z utrzymaniem podopiecznych.
Celem rodziny zastępczej jest zapewnienie dziecku odpowiednich warunków wychowania w zależności od jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju. Umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej

  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:

rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

  • co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów
  • uzyskały pozytywną opinię organizatora pieczy zastępczej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela rodzinie zastępczej wsparcia w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów oraz stałą pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w niej dzieci.

Kandydaci wstępnie zakwalifikowani na rodziny zastępcze niezawodowe zostaną skierowani na szkolenie.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem w Żorach, ul. Ks. Przemysława 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie: 32 43 42 412 wew. 19, tel. 32 43 43 713 wew. 19.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj