Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rybnik do Stop Smog

Facebook Twitter

Rybnik zamierza przystąpić do rządowego programu "STOP SMOG" i pyta: kto jest chętny? Program skierowany jest do najmniej zamożnych rodzin mieszkających w budynkach jednorodzinnych, mogą dostać pieniądze na termomodernizację domów oraz wymianę lub likwidację pieców.

Inwestycje w ramach programu „Stop Smog” będą realizowane przez miasto, Rybnik będzie odpowiedzialny za wybór wykonawcy i nadzór nad realizacją. Urząd Miasta czeka na deklarację do końca lutego. Szczegółowy zakres możliwych inwestycji określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 22). Ustawa zakłada, że średni koszt inwestycji nie powinien przekroczyć 53 tys. zł brutto.Inwestycje w ramach Programu realizowane będą przez Miasto Rybnik (po spełnieniu warunków ww. ustawy i Programu), a to oznacza m.in. iż Miasto Rybnik będzie odpowiedzialne za wybór wykonawcy inwestycji i nadzór nad ich realizacją.

Warunki udziału w Programie STOP SMOG: Osoby chętne do przystąpienia do programu powinny spełniać łącznie następujące warunki, wynikające bezpośrednio z ustawy:

1.Wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem albo jest posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu (jeżeli w budynku wydzielone zostały dwa lokale mieszkalne), w którym realizowana będzie inwestycja,
2.W okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy z miastem, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zmianami), nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. obecnie 1.925 zł, i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. obecnie 1.375 zł, i złożyła oświadczenie, w którym określi liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz dochód przypadający na jednego członka tego gospodarstwa,
3.Wnioskodawca posiada środki własne oraz zasoby majątkowe, nieprzekraczające kwoty 424.000 zł i złożył oświadczenie zawierające informacje o tych środkach i zasobach majątkowych,
4.Wnioskodawca faktycznie zamieszkuje w budynku lub lokalu, o którym mowa w pkt 1,
5.Wnioskodawca wyrazi zgodę na udostępnienie budynku lub lokalu, o którym mowa w pkt 1, w celu realizacji inwestycji,
6.Wnioskodawca wyrazi zgodę na udostępnianie budynku lub lokalu, o którym mowa w pkt 1, w celu przeprowadzenia corocznej weryfikacji przestrzegania warunków umowy zawartej z miastem,
7.Wnioskodawca złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
8.Wnioskodawca wyrazi zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości oraz w sposób określony przez Radę Miasta Rybnika, jednak nie większej niż 10% kosztu realizacji inwestycji.

Po zebraniu informacji o zainteresowaniu udziałem w Programie rozważone zostanie wprowadzenie dodatkowych kryteriów.

Poniżej wzór wstępnej deklaracji udziału w Programie STOP SMOG. Deklaracje dostępne są również w Wydziale Analiz Urzędu Miasta Rybnika (pokój 255, II piętro).

Wstępna deklaracja udziału w programie STOP SMOG

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie STOP SMOG i spełniające powyższe warunki, proszone są o wypełnienie wstępnej deklaracji oraz przesłanie jej pocztą na adres Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik) lub złożenie osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta do 28 lutego br. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Rozwoju (tel. 32 439 22 62, e-mail: gospodarka@um.rybnik.pl, pokój 262, II piętro) lub Wydziału Analiz (tel. 32 439 22 55, e-mail: analizy@um.rybnik.pl, pokój 255, II piętro) Urzędu Miasta Rybnika osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj