Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Stypendium w zamian za deklarację pracy w szpitalach w Rydułtowach i Wodzisławiu

Facebook Twitter

 Wodzisławskie starostwo powiatowe ruszyło z naborem wniosków o stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy w swoich szpitalach. Zostaną przyznane tym, którzy zadeklarują, że będą pracować w powiatowej służbie zdrowia. Stypendium to tysiąc złotych brutto miesięcznie, będzie wypłacane w czasie trwania studiów w roku akademicki 2021/2022. Wnioski można składać do 20 września.

Czepkowanie nowych pielęgniarek w Raciborzu, uroczystość odbyła się w czerwcu 2021

Stypendium może być przyznane jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:

a) jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,
b) nie powtarza roku, na który złożyła wniosek o przyznanie stypendium,
c) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,
d) zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Stypendium przyznaje się na wniosek studenta.

Do wniosku należy załączyć:

a) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
b) oświadczenie studenta, że nie powtarza roku, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium,
c) oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
d) zobowiązanie studenta do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Wniosek sporządzony zgodnie z określonym wzorem wraz z załącznikami należy składać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim (44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim) w terminie do 20 września 2021 r. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „Wniosek o przyznanie stypendium. Nie otwierać.”.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznaje stypendium w terminie do 14 dni od zakończenia naboru wniosków. Wysokość stypendium wynosi 1 000,00 złotych brutto miesięcznie. Studenci o przyznaniu stypendium zostaną poinformowani pisemnie.

Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów w okresie od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Wodzisławskiego a studentem, określającej w szczególności:

a) warunki przyznania stypendium,
b) zasady wypłaty stypendium,
c) okoliczności powodujące utratę prawa do otrzymywania przyznanego stypendium i obowiązek zwrotu kwoty stypendium pobranego przez studenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim – numer telefonu: 32 453 99 74.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj