Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

To będzie bieg… tylko dla pań!

Facebook Twitter

W Jastrzębiu panie pobiegną w biegu zorganizowanym specjalnie dla nich. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na I-szy Jastrzębski Bieg Kobiet. Wprawdzie imprezę zaplanowano na koniec maja, ale już teraz przyjmowane są zapisy.

Mówi jedna z organizatorek biegu, Agnieszka Badach z jastrzębskiego MOSiR-u

Na jakim dystansie pobiegną panie?

Skąd pomysł, żeby zorganizować bieg tylko i wyłącznie dla kobiet?

Przypomnijmy raz jeszcze, I-szy Jastrzębski Bieg Kobiet odbędzie się 25-go maja.

 

I ORGANIZATORZY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jastrzębie-Zdrój
Stowarzyszenie Skyrunning Polska
Klub Biegacza MOSiR Jastrzębie-Zdrój
Zespół Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju

II TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 25.05.2014r. (niedziela) w Jastrzębiu-Zdroju
2. Start i Meta znajduję się na Stadionie Miejskim (bieżnia) w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Harcerska 14 B

III PROGRAM IMPREZY

Niedziela – 25 maja 2014

  • 08.45 – Otwarcie biura zawodów – Hala „OMEGA” ul. Harcerska 14 A (okolice Stadionu)
  • 10.30 – Zamknięcie biura zawodów
  • 11:00 – Start – bieżnia Stadionu Miejskiego ul. Harcerska 14 B
  • 12:30 – Oficjalne zakończenie zawodów (Stadion Miejski), wręczenie nagród

IV DYSTANS, TRASA, POMIAR CZASU:

1. Długość trasy wynosi 5,5 km
2. Trasa prowadzi centralnymi ulicami Miasta i będzie oznaczona co 1 km
3. Pomiar czasu: Automatyczny za pomocą chipa umieszczonego w numerze startowym

V UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają wyłącznie KOBIETY od 16 roku życia, które najpóźniej w dniu 25.05.2014r ukończą 16 lat
2. Warunek Udziału w Biegu :

a. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
b. Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Zawodniczki, które nie ukończyły 18 lat zobowiązane są do okazania zgody na udział w biegu od opiekuna prawnego. Druk oświadczenia będzie dostępny na stronie biegu www.biegjastrzebie.pl
c. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w punkcie VI niniejszego Regulaminu
d. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 25.05.2014 r
e. Pakiety startowe będą wydawane w dniu 25.05.2014 r. w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem
f. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji dotyczących o organizowanych imprezach.
g. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.
h. Szatnie oraz Depozyt będą znajdowały się w budynku głównym Stadionu Miejskiego ul. Harcerska 14 B
i. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

VI ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.biegjastrzebie.pl oraz www.datasport.pl
2. Organizator ustala limit zawodniczek na 300 osób. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty startowej.
Limit startujących może ulec zmianie o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej biegu www.biegjastrzebie.pl
3. Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową www.biegjastrzebie.pl oraz www.datasport.pl . Osoby które dokonają zgłoszenia i wniosą opłatę startową do dnia 05.05.2014 r. organizator gwarantuje koszulkę w zdeklarowanym rozmiarze.
Zgłoszenia internetowe będą otwarte do dnia 20.05.2014r Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 25.05.2014 r. Hala Sportowa „OMEGA” ul. Harcerska 14 A.
4. Prawo do bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 20.04.2014 r. mają osoby powyżej 70 roku życia.
5. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na stronie www.biegjastrzebie.pl oraz www.datasport.pl i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.
6. Opłata startowa wynosi:

a. Zgłoszenia Internetowe

• 25,00 zł – opłacona do dnia 31.03.2014 r.
• 35,00 zł – opłacona w dniach 01.04.2014 r. – 05.05.2014 r. ( po tym terminie organizator nie gwarantuje koszulki w rozmiarze)
• 40,00 zł – opłacona w dniach 06.05.2014 r. – 20.05.2014 r.

b. Zgłoszenia w biurze zawodów

• Organizator będzie dokonywał zgłoszeń w dniu zawodów 25.05.2014 w godzinach od 8.45 do 10.30 w biurze zawodów – Hala „Omega” ul. Harcerska 14 A do osiągnięcia limitu 300 pierwszych osób zgłoszonych i opłaconych
• 40,00 zł – opłacona w kasie Biura Zawodów

• Uwaga: wpisowe dla zawodniczek posiadających miejsce zameldowania w Jastrzębiu-Zdroju wynosi bez względu na termin płatności 25 zł.

UWAGA: Zawodniczki zobowiązane są do startu w koszulce otrzymanej w ramach wpisowego

c. Zawodnicy, którzy zarejestrują się i wniosą opłatę startową do dnia 18.05.2014 r. mają możliwość otrzymania imiennego numeru startowego.

d. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w Biegu podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów. W przypadku niespełnienia kryteriów, o których mowa w pkt. VI, obowiązywać będzie opłata startowa w wysokości 40,00 zł.
e. Wysokość opłaty startowej jest zdeterminowana przez dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zarejestrowania się do Biegu.
f. Opłatę startową należy wpłacać:

• Na konto bankowe do dnia 20.05.2014 r.
• W Biurze Zawodów w dniu 25.05.2014 r.

NUMER KONTA ODBIORCY:

Stowarzyszenie Skyrunning Polska, 44-335 Jastrzębie–Zdrój, ul. Opolska 16/21

PKO BP S.A.: 75 1020 2472 0000 6902 0409 9669

TYTUŁEM : Bieg Kobiet na 5+ oraz imię i nazwisko osoby lub osób startujących

WPISOWE PROSIMY WPŁACAĆ PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE !!!

Uwaga: w trakcie zapisów organizator może zażądać przedstawienia dowodu uiszczenia wpłaty,

g. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
h. Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

VII PUNKT MEDYCZNY, NAWADNIANIA, ŻYWIENIA

1. Punkt medyczny będzie znajdował się przy Mecie na Stadionie Miejskim ul. Harcerska 14 B i będzie obsługiwany przez ratowników medycznych.
2. Punkt nawadniania będzie znajdował się tuż za Metą w namiocie organizatora.
3. Punkt żywieniowy po biegu będzie znajdował się na Koronie Stadionu Miejskiego.

VIII KLASYFIKACJE

Podczas I Jastrzębskiego Biegu Kobiet – Kobiety na 5+ będą prowadzone następujące klasyfikacje :

1. Klasyfikacja Generalna
Klasyfikacje wiekowe:
2. 16 – 19 lat
3. 20 – 29 lat
4. 30 – 39 lat
5. 40 – 49 lat
6. 50 – 59 lat
7. 60 i więcej lat
Klasyfikacje dodatkowe:
8. Najlepsza jastrzębianka
9. Najstarsza jastrzębianka
10. Najstarsza zawodniczka
11. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, który umieszczony jest w numerze startowym.

IX NAGRODY

1. Zwycięzcy poszczególnych kategorii kończący Bieg otrzymują nagrody:

a. Klasyfikacje generalne – puchary oraz nagrody finansowe za miejsca 1-6
b. Klasyfikacje wiekowe – puchary oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1-3
c. Klasyfikacje najlepsza jastrzębianka – puchary oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1-3
d. Klasyfikacja Najstarsza jastrzębianka oraz zawodniczka – nagroda rzeczowa

2. Nagrody w klasyfikacji generalnej (miejsca 1-6) przysługują wg kolejności wbiegnięcia na linię mety
3. Wszystkie zawodniczki, które ukończą bieg w czasie 60min (limit czasowy) od strzału startera, otrzymają medal.
4. Wysokość nagród finansowych organizator poda najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zawodów.
5. Ponadto wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg odbędzie się konkurs z nagrodami rzeczowymi a warunkiem odbioru nagród jest osobista obecność podczas wręczania i konkursu.

X FINANSOWANIE

1. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
2. W ramach wpisowego Uczestnik nabywa startowy pakiet w skład, którego wchodzą :

• Koszulka techniczna Biegu – dla zgłoszonych i opłaconych – limit 300 osób
• Posiłek
• Napój witaminowy
• Pakiet niespodziankę
Wpisowe również obejmuje :
• pamiątkowy medal dla pierwszych 300 zawodniczek na mecie
• elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów w numerze startowym
• udział w konkursie z nagrodami
• dobrą zabawę
• dodatkowe atrakcje dla Pań

3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki sportowej wchodzącego w skład pakietu startowego, ale ze względów organizacyjno – technicznych nie może tego zagwarantować.

XI KONTAKT

Damian Zawierucha – tel. 501 060 248
Agnieszka Badach – tel. 504239040
Jakub Staśkiewicz – tel. 505 187 233
Dominik Ząbczyński- tel. 505 430 748
Michał Bac – tel. 508251461
e-mail : biegjastrzebie@op.pl
: organizacja_mosirjastrzebie@hotmail.com

W dniu zawodów: Stadion MOSiR Jastrzębie Zdrój

XII UWAGI KOŃCOWE!

• zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe
• zawodniczki schodzący z wyznaczonej trasy lub skracający będą dyskwalifikowani
• numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej
• Limit czasu: 60 minut
• zawodniczki startują na własną odpowiedzialność podpisując „oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność”, odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
• W sprawach spornych decyzje podejmuje organizator!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 6 lipca 2020