Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Trwa nabór wniosków o stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy

Facebook Twitter

Trwa nabór wniosków o stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Po raz kolejny chce je przyznać Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu. To tysiąc złotych miesięcznie, wypłacane w roku akademickim 2022/2023.

Czepkowanie nowych pielęgniarek w Raciborzu, uroczystość odbyła się w czerwcu 2021

O stypendium mogą ubiegać się studenci kształcący się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo, którzy podejmą pracę w szpitalu w Wodzisławiu i Rydułtowach i będą zatrudnieni w lecznicy przynajmniej przez 3 lata po ukończeniu studiów. Wnioski są przyjmowane w wodzisławskim starostwie do 19 września.

Stypendium może być przyznane jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:

  • jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,
  • nie powtarza roku, na który złożyła wniosek o przyznanie stypendium,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,
  • zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Jak złożyć wniosek o stypendium?

Wniosek sporządzony zgodnie z określonym wzorem wraz z załącznikami należy składać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim (44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a) albo przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim) w terminie do 19 września 2022 r. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „Wniosek o przyznanie stypendium. Nie otwierać.”.

Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznaje stypendium w terminie do 14 dni od zakończenia naboru wniosków. Wysokość stypendium wynosi 1 000,00 złotych brutto miesięcznie. Studenci o przyznaniu stypendium zostaną poinformowani pisemnie.

Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów w okresie od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Wodzisławskiego a studentem, określającej w szczególności:

  • warunki przyznania stypendium,
  • zasady wypłaty stypendium,
  • okoliczności powodujące utratę prawa do otrzymywania przyznanego stypendium i obowiązek zwrotu kwoty stypendium pobranego przez studenta.

Regulamin przyznawania stypendium został określony w uchwale Nr XXII/222/2020 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 września 2020r. w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: uchwała (link, nowe okno).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim – numer telefonu: 32 453 99 74.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 8 lutego 2023