Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Trwa sprawdzanie danych w ewidencji gruntów i budynków w Lubomi

Facebook Twitter

Jeszcze przez ponad dwa tygodnie (do 20.08.) można weryfikować dane. Od tych informacji zależy m.in wysokości podatków płaconych na rzecz samorządu. Prace związane z modernizacją ewidencji są prowadzone w dwóch etapach.

Fot. powiatwodzislawski.pl

W ramach pierwszego zostały wykonane m.in. prace terenowe, mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Każdy budynek został kontrolnie pomierzony. Pracownicy firmy geodezyjnej mogli też pytać właścicieli np. o rok zakończenia budowy czy technologię wykonania budynku. Geodeci weryfikowali przeznaczenie gruntów. Teraz pora na kontrole danych naniesionych do ewidencji, można to zrobić w dawnej siedzibie pogotowia ratunkowego w Wodzisławiu Śl.

Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych. Dane w niej zawarte stanowią podstawę m.in. gospodarki nieruchomościami, wymiaru podatków i świadczeń, planowania gospodarczego i przestrzennego, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, a także statystyki publicznej. Aby ewidencja była przydatna, musi być wiarygodna i prowadzona w jednolity sposób w całym kraju. Stąd obowiązek jej sukcesywnego aktualizowania.

Wyłożenie projektu operatu to bardzo ważny etap, w którym mieszkańcy powinni wziąć udział. W jego trakcie można bowiem zapoznać się z danymi ewidencyjnymi, które posłużą gminom do naliczenia podatku od nieruchomości, a także sprawdzić, czy wszystkie dane zawarte w projekcie są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym:

Choć nie powinno być pomyłek, to przy tej skali przedsięwzięcia wskazane jest zweryfikowanie danych przez właścicieli lub osoby do tego upoważnione w celu wyeliminowania ewentualnych nieścisłości. Po to jest właśnie wyłożenie, aby z jednej strony zapoznać się z nowym stanem według którego będą naliczane podatki oraz aktualizowane zapisy dotyczące oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, a z drugiej strony aby na tym etapie właściciel mógł zgłosić zauważone nieścisłości – tłumaczy Agata Kubina, Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji.

W przypadku zgłoszenia niezgodności danych, zostaną one sprawdzone i ewentualnie poprawione bez żadnych kosztów dla właściciela nieruchomości. Warto więc z tej możliwości skorzystać, zwłaszcza że przepisy nie przewidują indywidualnego zawiadamiania właścicieli poszczególnych nieruchomości o wyłożeniu operatu, a potem – o ujawnieniu danych w ewidencji. Informacja o wprowadzeniu nowych danych do ewidencji zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa zgłosić zarzuty do tych danych. Wszelkie zgłoszenia i uwagi złożone po tym terminie będą zgodnie z prawem traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Złożenie takiego wniosku będzie wiązało się z koniecznością sporządzenia nowego operatu geodezyjnego, za co zapłacić będzie musiał już właściciel nieruchomości. Warto zatem sprawdzić czy dane w ewidencji się zgadzają już na etapie wyłożenia projektu operatu lub ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

W przypadku Gminy Lubomia projekt operatu wyłożony jest do wglądu mieszkańców w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mendego 3 (budynek dawnego pogotowia ratunkowego, obok Sanepidu):

  • od poniedziałku do środy od 8:00 do 15:00,
  • w czwartki od 8:00 do 16:00,
  • w piątek od 8:00 do 13:00.

Trzeba wyjaśnić, że aktualizacja użytków gruntowych odbywa się zgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.). Nie ma więc mowy o żadnej dowolności i uznaniowości.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj