Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Urząd Miasta w Raciborzu: Trwają nowe nabory na wolne stanowiska urzędnicze

Facebook Twitter

Urząd Miasta w Raciborzu ogłasza: "Poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowiskach: podinspektora ds. zarządzania personelem w Wydziale Organizacyjnym, podinspektora ds. gospodarki lokalami oraz referenta ds. kancelaryjno - biurowych w Wydziale Lokalowym, podinspektora ds. przedsiębiorczości w Wydziale Rozwoju oraz aplikanta Straży Miejskiej".

Nabór na stanowisko podinspektora ds. zarządzania personelem w Wydziale Organizacyjnym – nabór do 14.06.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia.

dodatkowe:

 • 1 rok stażu pracy w obszarze zgodnym z zadaniami na stanowisku lub 4 lata stażu pracy w administracji
 • znajomość:
  – ustawy o samorządzie gminnym
  – ustawy o pracownikach samorządowych
  – Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej
  – Kodeksu pracy ( Dział I, II, III, IV, VI i VII).

Planowany termin rozpoczęcia pracy – lipiec 2022 r.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej pracowników Urzędu.
 • Przygotowywanie do archiwizacji akt osobowych i dokumentacji pracowniczej pracowników zwolnionych.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników oraz obsługa programu kadrowego, w tym modułu do elektronicznej rejestracji czasu pracy.
 • Realizacja szkoleń dla pracowników, wystawianie ankiet oceny szkoleń oraz rozliczanie zrealizowanych szkoleń.
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z przyznawaniem nagród i zmianą wynagrodzenia pracowników.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyjęciem osób na praktyki zawodowe i studenckie oraz staże.
 • Bieżąca obsługa pracowników Urzędu w zakresie spraw kadrowych

Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki lokalami w Wydziale Lokalowym do dnia 14.06.2022 r.

Wymagania :
1) niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:

 • 1,5 roczny staż pracy w administracji,
 • znajomość przepisów:
  – ustawy o samorządzie gminnym
  – ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 • znajomość języka migowego

Warunki pracy na stanowisku:

 • planowany termin rozpoczęcia pracy – lipiec 2022 r.
 • zatrudnienie na czas określony do dnia 28.02.2023 r.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw z zakresu najmu lokali mieszkalnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z adaptacją pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne.
 • Prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem lokali mieszkalnych przez najemców osobom trzecim.
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Racibórz i zarządzeń Prezydenta Miasta Racibórz dotyczących zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz, wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 • Przyjmowanie od zarządców nieruchomości danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego celem przygotowania zestawienia wyżej wymienionych danych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Nabór na stanowisko podinspektora ds. przedsiębiorczości w Wydziale Rozwoju – do dnia 15.06.2022 r.

Wymagania :
1) niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, prawo, administracja lub przedsiębiorczość
 • 1 rok stażu pracy w obszarze zgodnym z zadaniami na stanowisku lub 4 lata stażu pracy w administracji
 • znajomość przepisów:
  ustawy o samorządzie gminnym
  ustawy prawo przedsiębiorców
  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dział I, Dział II – rozdział 1, 2, 3, 6, Dział III)
  ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

Planowany termin rozpoczęcia pracy lipiec 2022 r.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opracowanie i monitoring programu wspierania przedsiębiorczości,
 • upowszechnianie informacji o możliwościach pomocy dla przedsiębiorców ze strony samorządu
 • współpraca z organizacjami gospodarczymi w zakresie przedsiębiorczości,
 • inicjowanie działań rozwijających przedsiębiorczość w mieście,
 • koordynacja działań prowadzonych w „Ośrodku Współpracy Gospodarczej” w Raciborzu przy ul. Batorego 7,
 • organizacja w gminie programu prac społecznie użytecznych
 • realizacja zadań związanych z rozliczaniem przyznanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego
 • wspieranie działań małej i średniej przedsiębiorczości tworzących nowe miejsca pracy oraz inicjowanie partnerstw w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów promujących zatrudnienie.

Nabór na aplikanta Straży Miejskiej – nabór do 24.06

Wymagania :

1) niezbędne, w tym wynikające z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych:

 • wykształcenie średnie
 • ukończone 21 lat
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo
 • skarbowe
 • nienaganna opinia
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
  2) dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe,
 • 1,5 roku stażu pracy w administracji,
 • ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych/miejskich zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
 • ukończone szkolenie z zakresu sztuk samoobrony,
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów:
 • ustawy o samorządzie gminnym
 • ustawy o strażach gminnych
 • ustawy Kodeks wykroczeń
 • ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca biurowa 20%
 • praca w terenie 80%
 • praca przy komputerze
 • pełny wymiar czasu pracy
 • pierwsza umowa o pracę na czas określony do 12 miesięcy
 • planowany termin rozpoczęcia pracy lipiec 2022 r.

Nabór na stanowisko referenta ds. kancelaryjno – biurowych w Wydziale Lokalowym – nabór do 22.06

Wymagania :
1) niezbędne:
Spełnienie jednego z poniższych warunków:

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne i 2 letni staż pracy,
 • lub wykształcenie wyższe
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:

 • 0,5 roku stażu pracy w administracji
 • znajomość:
  ustawy o samorządzie gminnym
  ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  Kodeksu cywilnego ( księga trzecia: tytuł XVII Najem i dzierżawa, tytuł XVIII Użyczenie)
  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( za wyjątkiem Instrukcji Archiwalnej).

Planowany termin rozpoczęcia pracy lipiec 2022 r.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw związanych z wynajęciem lokali mieszkalnych na czas trwania stosunku pracy.
 • Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Wydziału oraz jej rejestracja w systemie obiegu dokumentów.
 • Przedkładanie korespondencji Naczelnikowi, a po zadekretowaniu przekazywanie na odpowiednie stanowiska pracy według dyspozycji Naczelnika.
 • Przekazywanie do BOI w odpowiedniej formie i czasie korespondencji podlegającej wysyłce, a także dokumentów wymagających podpisu Prezydenta.
 • Przekazywanie projektów Zarządzeń Prezydenta i projektów Uchwał Rady Miasta zgodnie z ustaloną procedurą.
 • Obsługa interesantów Wydziału.
 • Dbałość o aktualność kart usług realizowanych przez Wydział.
 • Zamawianie materiałów biurowych, zgłaszanie usterek, rezerwacja oraz przygotowywanie sal na spotkania.

mat. prasowe

Szczegóły dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj