Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Związki zawodowe JSW oświadczają: „Sytuacja jest spowodowana fatalnym zarządzaniem”

Facebook Twitter

Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW S.A. w specjalnym oświadczeniu komentuje plan naprawczy przedstawiony przez zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W związku z trudną sytuacją finansową spółka wypowiedziała część porozumień ze związkowcami.

O planie naprawczym przedstawionym przez JSW pisaliśmy TUTAJ!

Oświadczenie Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych JSW S.A.

W dniu 05 maja 2011 roku związki zawodowe reprezentujące pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zawarły z Zarządem JSW S.A. „Porozumienie zawarte w trybie art. 9 paragraf 1 Kodeksu Pracy”. Gwarantami tegoż porozumienia byli przedstawiciele Rządu RP, to jest podsekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki, podsekretarz stanu Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Wojewoda Śląski.

W dniu dzisiejszym Zarząd JSW S.A. powołując się na politykę Rządu RP jednostronnie wypowiedział to porozumienie, powiadamiając w pierwszej kolejności    media, później związki zawodowe, a na końcu pracowników JSW S.A. Zarząd składając 12 stycznia 2015 r. stronie związkowej propozycje zmian w obowiązujących w JSW S.A. zasadach wynagradzania i systemach pracy w celu ich negocjacji i zawarcia ewentualnego porozumienia nie dochowuje trzydziestodniowego terminu na zajęcie stanowiska przez stronę społeczną w przedmiotowej sprawie. Zarząd w swoim wypowiedzeniu powołuje się na art. 2417 Kodeksu Pracy zapominając o paragrafie 4 Porozumienia Zbiorowego z dnia 5 maja 2011 roku, w którym są jasno określone zasady, kiedy i w jakim trybie można wypowiedzieć to porozumienie. Przypominamy, że ma ono obowiązywać do momentu zawarcia nowego, jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A. Jednostronne wypowiedzenie tego porozumienia to kolejny, jaskrawy przykład,    w jak wybiórczy sposób Zarząd JSW S.A. przestrzega prawo pracy, nie dotrzymując po raz kolejny zawartych uzgodnień.

Związki zawodowe w imieniu pracowników Spółki od lat sygnalizowały Radzie Nadzorczej i Stronie Właścicielskiej, że Zarząd JSW S.A. stracił wiarygodność i nie widzą możliwości zawierania kolejnych porozumień, które i tak nie będą gwarantem stabilizacji sytuacji w Spółce. Potwierdzeniem tego są wyniki przeprowadzonego w 2014 roku referendum, w którym ponad 93 % pracowników zgodziło się ze stwierdzeniem, że Zarząd jest niewiarygodny i nie potrafi w sposób racjonalny zarządzać tak potężną firmą jak Jastrzębska Spółka Węglowa S.A..

Pomimo powyższych faktów związki zawodowe nadal potwierdzają gotowość do prowadzenia negocjacji i doprowadzenia do uzgodnienia nowego jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego pracy dla Pracowników JSW S.A., w którym mają być zawarte między innymi rozwiązania na czas kryzysu. Przypominamy, że zgodnie z porozumieniem zawartym przed upublicznieniem JSW S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie takie zobowiązanie przyjął na siebie także pracodawca. Jednakże przez ostatnie trzy lata pomimo zorganizowania wielu spotkań nie udało się dojść do porozumienia, ponieważ Zarząd Spółki pozorował negocjacje, wielokrotnie zmieniając swoje stanowisko i propozycje rozwiązań układowych. Było to więc tylko pozorowanie dialogu społecznego. Jednocześnie Zarząd wprowadzał jednostronnie bez jakichkolwiek negocjacji z przedstawicielami załogi nieprzemyślane i niezgodne z prawem rozwiązania w drodze uchwał czy ofert do pracowników. W ten sposób w ostatnim okresie Zarząd JSW S.A. wielokrotnie złamał prawo pracy, co potwierdzają kolejne pokontrolne wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy.

Związki zawodowe działające w Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. potwierdzają gotowość podjęcia negocjacji w celu wypracowania rozwiązań, które umożliwią poprawę sytuacji w JSW S.A. ale do tych rozmów musi włączyć się strona właścicielska. Podkreślamy, że w Porozumieniu z dnia 17.01.2015 r. zawartym pomiędzy stroną rządową i Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno–Strajkowym w punkcie 12 znalazł się zapis „Strona rządowa niezwłocznie podejmie rozmowy na temat sytuacji w pozostałych spółkach górniczych… Jednocześnie podjęty zostanie dialog na temat sytuacji w przemysłu energochłonnego na Śląsku”. Do stołu negocjacyjnego powinni zatem zasiąść przedstawiciele Rządu RP, większościowego właściciela JSW S.A., którzy byli gwarantami porozumienia zawartego przed prywatyzacją, które poza gwarancjami zatrudnienia gwarantuje utrzymanie zapisów zakładowych układów zbiorowych pracy i innych dotychczas obowiązujących uregulowań z zakresu prawa pracy a naszej Spółce.

Przypominamy, że w „Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r. w rozdziale „Prywatyzacja górnictwa” znalazł się zapis, że proces prywatyzacji może być prowadzony poprzez giełdę w celu pozyskania kapitałów na rozwój i modernizację prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Rząd nie zrealizował tego zapisu i 5 miliardów 400 tysięcy złotych zasiliło budżet państwa. Na modernizację i rozwój JSW S.A. nie przekazano ani złotówki.

Przez kolejne lata JSW S.A. zgodnie z przepisami obciążającymi górnictwo 34-ma różnymi obciążeniami podatkowymi jest jednym z głównych dostarczycieli gotówki do kasy państwowej. Ostatnim „gwoździem do trumny” była decyzja Zarządu za zgodą strony właściciela zakupu kopalni „Knurów – Szczygłowice” za 1,5 miliarda złotych, która to w najbliższym czasie może doprowadzić do utraty płynności finansowej JSW S.A.

Obecna sytuacja jest spowodowana przede wszystkim fatalnym zarządzaniem przedsiębiorstwem w ostatnich latach. Podkreślamy, że trzeba dokładnie określić sytuację    w JSW S.A., wskazać wszystkie przyczyny zapaści finansowej, ponieważ spadek przychodów został spowodowany przede wszystkim brakami w wydobyciu węgla, głównie koksowego, który osiąga najwyższe ceny oraz złą polityką sprzedaży, a nie tylko spadającymi cenami węgla. Nie można dopuścić do sytuacji, aby koszty wychodzenia z kryzysu ponosili tylko pracownicy. Do zaistniałych problemów należy podejść kompleksowo, trzeba wspólnie stworzyć program naprawczy obejmujący wszystkie aspekty mające wpływ na sytuację finansową JSW S.A., nie tylko poprzez drastyczne obniżenie wynagrodzeń pracowniczych.

W świetle powyższego niezbędne konieczne są rozmowy z udziałem przedstawicieli   Rządu RP. Należy zapobiec wybuchowi niekontrolowanych protestów społecznych, trzeba najpierw zapobiec pożarowi, a nie dopiero później go gasić, gdzie będzie już za późno. W innym przypadku cała odpowiedzialność za przyszłą sytuację w JSW S.A. spadnie na Zarząd i Rząd RP, który jest większościowym właścicielem Spółki.

Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW S.A.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj