Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Poprawa bezpieczeństwa na DK 45 w Krzyżanowicach

Facebook Twitter

Poprawę bezpieczeństwa na DK 45 przebiegającej przez Krzyżanowice obiecuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Właśnie ogłosiła przetarg na wykonanie dodatkowej infrastruktury.

Fot. gov.pl/web/gddkia-katowice

Przejścia dla pieszych mają być lepiej widoczne da kierowców. Zostaną podświetlone i wyposażone w pulsującą sygnalizację ostrzegawczą. Zamówienie obejmuje budowę wzbudzanych świateł w rejonie przedszkola oraz dodatkowe oznakowanie przejścia na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 936.

Powstaną także chodniki po obu stronach DK 45, zarówno w Roszkowie jak i Krzyżanowicach. Przedłużona zostanie również istniejąca już ścieżka pieszo-rowerowa.

Termin realizacji

Roboty mają być wykonane w terminie nie dłuższym niż 40 tygodni, licząc od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji nie będzie się wliczało okresu zimowego tj. od 16 grudnia do 15 marca. Termin realizacji robót stanowi jedno z kryterium wyboru oferty.

Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym ustawy Prawo zamówień publicznych z możliwością przeprowadzenia negocjacji przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Negocjacje nie mogą jednak prowadzić do zmiany treści szczegółowych warunków zamówienia i muszą dotyczyć wyłącznie tych elementów oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

Kryteria wyboru oraz termin składania ofert  

Kryterium oceny ofert stanowią cena (60 proc.) oraz termin zakończenia robót (maksymalnie 40 procent – za skrócenie terminu realizacji robót o 4 tygodnie). Otwarcie ofert wyznaczono na 12 sierpnia 2022 r.

Źródło finansowania 

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj