Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Powszechny spis rolny, upewnijmy się czy to rachmistrz

Facebook Twitter

Kolejna edycja Powszechnego Spisu Rolnego ruszy już jutro i potrwa do 30 listopada br. Realizowany będzie on głównie poprzez samospis internetowy i kontakt telefoniczny, natomiast jeżeli sytuacja epidemiczna w województwie pozwoli – także poprzez wywiad bezpośredni na terenie danego gospodarstwa rolnego

Fot. Michael_Luenen / pixabay.com

Do drzwi rolników wkrótce mogą zapukać rachmistrzowie spisowi, którzy jako funkcjonariusze publiczni będą legitymowali się specjalnym identyfikatorem ze zdjęciem, służącym do uwierzytelniania ich funkcji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skorzystać z infolinii 22 279 99 99 wew. 1, gdzie każda z podlegających spisowi osób, będzie mogła potwierdzić tożsamość danego rachmistrza.

Powszechny Spis Rolny 2020 będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Czytaj także:

Co będzie objęte spisem próbnym

  • ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego, która uwzględnia cechy adresowe siedziby użytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego. Zebranie informacji o tym, kto użytkuje gospodarstwo rolne – osoba prawna czy fizyczna oraz o położeniu gospodarstwa rolnego, w tym na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Opisanie struktury własnościowej użytków rolnych w gospodarstwie poprzez zebranie danych o powierzchni wchodzących w skład gospodarstwa gruntów własnych i dzierżawionych, a także wydzierżawionych innym rolnikom. Działalność rolnicza i inna niż rolnicza prowadzona w gospodarstwie rolnym. Zebrane dane pozwolą na analizę stanu i kierunków zmian w liczbie i strukturze gospodarstw rolnych ogółem i w poszczególnych grupach gospodarstw, wyodrębnionych na podstawie różnorodnych kryteriów. Zostanie również opracowana typologia gospodarstw rolnych, co pozwoli na ich porównanie z gospodarstwami z innych krajów UE,
  • użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów, tj. informacje o ogólnej powierzchni gruntów gospodarstwa, w podziale na poszczególne kategorie użytkowania oraz powierzchni zasiewów poszczególnych upraw rolnych. Uzyskane dane o strukturze użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów, w porównaniu z danymi z lat poprzednich (poprzedni rok, poprzedni spis) pozwolą ocenić kierunki zmian w produkcji roślinnej oraz stopień specjalizacji gospodarstw rolnych prowadzących tę produkcję oraz trendy rozwojowe związane z polityką rolną,
  • zwierzęta gospodarskie, tj. stan liczebności i strukturę pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków, tj. bydła według grup wiekowo-użytkowych, trzody chlewnej według grup wagowo-użytkowych, owiec, kóz, koni, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt łownych utrzymywanych w gospodarstwie rolnym dla pozyskania mięsa, pni pszczelich oraz drobiu z podziałem na gatunki, a dla drobiu kurzego – z uwzględnieniem struktury stada według kierunków użytkowania. Uzyskane dane o pogłowiu zwierząt i jego strukturze, w porównaniu z danymi z lat poprzednich (poprzedni rok, poprzedni spis) pozwolą ocenić kierunki zmian w produkcji zwierzęcej na przestrzeni kilku lat i w skali roku, stopień specjalizacji gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta, ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia,tj. dane o: liczbie ciągników własnych i wspólnych, w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych. Zebrane dane pozwolą określić zmiany, które zaszły na przestrzeni lat w wyposażeniu gospodarstw rolnych w maszyny rolnicze oraz ciągniki, a szczególnie w zakresie mocy silników. Pozyskana zostanie również informacja o tym, czy gospodarstwo rolne posiada urządzenia służące do pozyskiwania energii odnawialnej według źródeł energii: wiatr, biomasa (w tym biometan), słońce, woda, inne. Uzyskane dane zostaną wykorzystane m.in. przy opracowywaniu wskaźników agro-środwiskowych,
  • zużycie nawozów, tj. dane w czystym składniku o ilości stosowanego nawożenia mineralnego (w podziale na nawozy azotowe, fosforowe, potasowe), wapniowego oraz nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego. Uzyskane dane pozwolą określić poziom nawożenia gleb niezbędny do oceny warunków produkcji,
  • pracujący w gospodarstwie rolnym, tj. informacje w zakresie wielkości i struktury zasobów pracy w rolnictwie. Uwzględniane są wszystkie osoby wykonujące pracę w gospodarstwie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, nawet jeżeli była to praca w minimalnym wymiarze godzin, we wszystkich typach gospodarstw, łącznie z tymi, których produkcja rolnicza była przeznaczona wyłącznie lub głównie na użytek własny, a nie na sprzedaż. Podstawowe informacje dotyczą: statystycznego opisu populacji pracujących w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie według kategorii zalecanych przez KE, tj. rodzinnej siły roboczej, w tym dla użytkowników i członków ich rodzin, pracowników najemnych stałych i dorywczych, osób udzielających pomocy sąsiedzkiej, pracowników kontraktowych (w podziale według płci i wieku dla wybranych kategorii), poziomu wykształcenia rolniczego osoby kierującej gospodarstwem rolnym, wkładu pracy w gospodarstwo rolne: użytkownika i członków jego rodziny (w przeliczeniu na pełne etaty), pracowników najemnych stałych, pracowników najemnych dorywczych, kontraktowych i pomocy sąsiedzkiej, działalności pozarolniczej prowadzonej w indywidualnym gospodarstwie rolnym: użytkownika i członków jego rodziny: w gospodarstwie rolnym (poza rolnictwem), poza gospodarstwem (rolnicza i pozarolnicza), pracowników najemnych w gospodarstwie (poza rolnictwem, bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym). Uzyskane dane posłużą do oceny sytuacji wiejskiego rynku pracy i możliwości rozwoju obszarów wiejskich, a w zestawieniu z danymi o wytworzonej produkcji rolniczej pozwolą na dokonanie analiz produktywności polskiego rolnictwa,
  • struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystanie z programów wsparcia dla rolnictwa, tj. informacje: jaką część w łącznych dochodach gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego z okresu 12 miesięcy poprzedzających badanie stanowią dochody z tytułu: prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur lub rent oraz innych źródeł niezarobkowych poza emeryturą i rentą, fakt korzystania przez gospodarstwo rolne z płatności do gruntów rolnych i z programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,
  • metody produkcji rolnej (wpływ rolnictwa na środowisko),tj. metody uprawy gleby (orki), zabezpieczanie gleby przed wypłukiwaniem składników pokarmowych, zabiegi przeciwerozyjne i elementy liniowe krajobrazu, systemy utrzymania zwierząt gospodarskich: wypas zwierząt na gruntach użytkowanych w gospodarstwie i nienależących do gospodarstwa gruntach wspólnego wypasu a także typy budynków inwentarskich dla bydła, trzody chlewnej i kur-niosek z uwzględnieniem liczby stanowisk oraz systemu utrzymania. Uzyskane informacje w połączeniu z innymi danymi o infrastrukturze gospodarstw wykorzystane zostaną do analiz wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne (natężenie chowu a kwestie przechowywania i zagospodarowania gnojówki, gnojowicy, obornika).

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj