Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Budżet powiatu wodzisławskiego na 2024 rok uchwalony

Facebook Twitter

Jest budżet dla powiatu wodzisławskiego, uchwalono go podczas wtorkowej (19.12.) sesji. Planowane dochody samorządu w 2024 r. mają wynieść ponad 264 mln zł, a wydatki – blisko 272 mln zł. Przewidywany jest zatem deficyt w kwocie 7,3 mln zł.

Projekt planu finansowego powiatu spotkał się z akceptacją rady. W wyniku głosowania powiatowi radni przyjęli budżet 23 głosami „za” przy 1 głosie sprzeciwu. Starosta wodzisławski Leszek Bizon podkreślił w czasie sesji, że kolejny rok utrzymują się negatywne trendy w zakresie finansów powiatów ziemskich. Zwrócił uwagę, że na 2024 r. dla Powiatu Wodzisławskiego przewidywany jest aż 15% wzrost tzw. subwencji wyrównawczej tj. dofinansowanie dla samorządów, w których poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy niż średnia krajowa. Jego zdaniem finanse samorządowe wymagają pilnej naprawy.

Budżet powiatu wodzisławskiego został uchwalony podczas ostatniej sesji Rady Powiatu

Projekt planu finansowego powiatu na nadchodzący rok przedstawił i omówił starosta Leszek Bizoń, który wskazał na krótko- i długoterminowe niebezpieczeństwa dla finansów samorządu. Mówił m.in. o zmniejszających się wpływach z podatku, wzroście wydatków bieżących spowodowanym m.in. inflacją oraz podwyżkami wynagrodzeń niektórych grup zawodowych, a także niewystarczającym finansowaniu przez budżet państwa zadań zlecanych powiatowi, zwłaszcza w zakresie oświaty. Starosta mówił też o zabiegach księgowo-budżetowych Ministerstwa Finansów, wskutek których samorządy tracą dochody.

Perspektywy sytuacji finansowej polskich samorządów w dalszym ciągu nie prezentują się optymistycznie. Budżet roku 2024 będzie w dalszym ciągu wykonywany w okresie niepewności i związanymi z tą niepewnością zagrożeniami, takimi jak inflacja, rosnące koszty realizacji zadań publicznych oraz kurczące się źródła dochodów, które są zupełnie nieadekwatne w stosunku do rzeczywistych potrzeb społeczności samorządowych. Finanse samorządowe wymagają pilnej naprawy.

Negatywne zmiany zostały zapoczątkowane programem „Polski ład”, który zdestabilizował finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym także naszego powiatu, powodując znaczący ubytek dochodów bieżących powiatu, w bezprecedensowej skali. W ciągu tylko 2 lat ministerialna prognoza dochodów naszego powiatu z tytułu podatków PIT została obniżona o ponad 7,2 mln zł, czyli o 16%. Gdyby punktem odniesienia był 2021 r., czyli zanim wszedł „Polski Ład”, to deficyt dochodów wyniósłby aż 11 mln zł.

– podkreślał podczas sesji starosta wodzisławski Leszek Bizoń.

Starosta podkreślił, że kolejny rok utrzymują się negatywne trendy w zakresie finansów powiatów ziemskich. Zwrócił uwagę, że na 2024 r. dla Powiatu Wodzisławskiego przewidywany jest aż 15% wzrost tzw. subwencji wyrównawczej (części wyrównawczej subwencji ogólnej), tj. dofinansowanie dla samorządów, w których poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy niż średnia krajowa.

Wzrost dochodów z tego tytułu trudno ocenić jednoznacznie pozytywnie. Dochody podatkowe realizowane na terenie naszego powiatu są przeciętnie o ponad 17% niższe od średniej krajowej. Co więcej, dynamika wzrostu dochodów podatkowych dla naszego powiatu jest znacznie niższa niż dynamika wzrostu dla wszystkich samorządów w kraju

– mówi starota.

Kolejny problem to rosnące koszty wykonywania zadań z zakresu edukacji. Różnica między dochodami i wydatkami w zakresie oświaty, tzw. luka oświatowa, ma niestety tendencję rosnącą. To wszystko ma przełożenie na budżet powiatu na przyszły rok.

Niska w stosunku do potrzeb kwota dochodów pozwoliła na ustalenie w projekcie budżetu jedynie adekwatnego do tych wpływów planu wydatków. Limit wydatków bieżących powinien zabezpieczyć jedynie pokrycie podstawowych i niezbędnych kosztów wykonywania zadań. Wydatki inwestycyjne przede wszystkim obejmują koszty realizacji zadań ujętych w już obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej i są to wydatki na zadania, na które zarząd już pozyskał znaczne dofinansowania ze środków zewnętrznych. Warto podkreślić, iż stopień finansowania wydatków inwestycyjnych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi na przyszły rok jest bardzo wysoki i wynosi aż 78%. Oznacza to, że na każde 100 zł zaangażowane w inwestycję 78 zł to środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych

– powiedział starosta Leszek Bizoń.

W takich warunkach planowane dochody powiatu w 2024 r. mają wynieść około 264,4 mln zł, a wydatki – 271,7 mln zł. Przewidywany jest zatem deficyt w kwocie 7,3 mln zł. Tak przygotowany projekt planu finansowego powiatu spotkał się z akceptacją rady. W wyniku głosowania powiatowi radni przyjęli budżet 23 głosami „za” przy 1 głosie sprzeciwu.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj