Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wojewoda śląski podsumował realizację rządowego programu Rodzina 500 plus

Facebook Twitter

Ponad 1 mld 700 mln złotych w ciągu 9 miesięcy zostało wpompowanych w gospodarkę województwa śląskiego za pośrednictwem polskich rodzin. Z rządowego programu skorzystało ponad 265 tysięcy rodzin. Gminy wypłaciły blisko 3,5 miliona świadczeń wychowawczych, jedynie w 1 245 przypadkach były to świadczenia w formie rzeczowej lub opłacania usług.

W konferencji udział też wzięli wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Mariusz Trepka oraz Ewa Niewiara, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

– To jeden z największych programów społecznych, jakie kiedykolwiek zostały wprowadzone przez państwo polskie – podkreślił wojewoda Jarosław Wieczorek, przypominając, że program ten stanowił obietnicę wyborczą partii Prawo i Sprawiedliwość i po wygranych wyborach został w bardzo szybkim tempie uchwalony  (ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) i wdrożony przez rząd Beaty Szydło (realizacja rozpoczęła się 1 kwietnia 2016 r.).

Wojewoda Jarosław Wieczorek podkreślił trzy aspekty programu Rodzina 500 plus. To poprawa stabilności finansowej oraz standardu życia rodzin z dziećmi, w tym rodzin wielodzietnych, które przed wprowadzeniem programu borykały się z niedostatkiem, pobudzenie gospodarcze (m.in. rozwój przemysłu, wzrost sprzedaży detalicznej) oraz aspekt prodemograficzny.

Program spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem społecznym. – Nie słyszałem głosów kontestujących go wśród beneficjentów programu – podkreślał wojewoda.  Wojewoda  Jarosław Wieczorek podziękował też samorządom za realizację tego programu. – To na ich barkach, ich pracownikach leżała odpowiedzialność za jego wykonanie, dziękuję, że program jest realizowany sprawnie – mówił.

– Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci w rodzinie, pod warunkiem spełnienia ustalonego w ustawie kryterium dochodowego w odniesieniu do pierwszego dziecka w rodzinie – przypomniała Ewa Niewiara, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Od początku funkcjonowania programu Rodzina 500 plus gminy województwa śląskiego wypłaciły świadczenia wychowawcze na kwotę 1  712 610 383 zł. W ramach wypłaty przez powiaty województwa śląskiego dodatków wychowawczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z budżetu państwa wydatkowano 29 269 388 zł.  (bez środków na koszty obsługi).

Według statystyk zebranych na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych i opisowych, jakie przedstawiły gminy, w województwie śląskim  liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci – 265 879. Gminy przyjęły 314 551 wniosków, w tym formie papierowej 238 704 (76 proc.) i elektronicznej 75 847 (24 proc.). Gminy wydały 293 121 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Gminy wypłaciły 3 434 658 świadczeń wychowawczych, w tym 3 433 413 w formie pieniężnej oraz przekazały 1 245  świadczenia w formie rzeczowej lub opłacania usług.

Współczynnik liczby pierwszych dzieci względem wszystkich dzieci, na które przyznano świadczenie wychowawcze wg. danych za grudzień 2016 wynosi 38%. Liczba pierwszych dzieci w rodzinach wg. stanu na grudzień 2016 r., na które przyznano świadczenie wynosi 146.627.

Pozytywne aspekty programu Rodzina 500 plus wskazywane przez gminy:

– Poprawa stabilności finansowej oraz standardu życia rodzin z dziećmi, w tym rodzin wielodzietnych, które przed wprowadzeniem programu borykały się z niedostatkiem, poprzez: wzrost konsumpcji rodzin, tj. zakupy lepszej jakości żywności, odzieży dla dzieci, sprzętu elektronicznego, komputerowego, sportowego, podręczników, przyborów szkolnych, pomocy naukowych, zabawek

– zakup usług związanych z wypoczynkiem (wyjazdy rodzinne, wczasy, kolonie, obozy)

– wzrost inwestowania rodziców w hobby, talenty dzieci. Finansowanie korepetycji, dokształcania. Poprawie uległa także sfera życia kulturalnego, np. rodzinne wyjścia do kina.

– zmniejszenie liczby rodzin ubiegających się o pożyczki w parabankach

– Z powodu stwierdzenia przypadków marnotrawienia lub wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem, gdzie dominującą przyczynę stanowi nieporadność rodziny w sprawach gospodarowania budżetem domowym, organy właściwe (gminy) dokonały zamiany 1 245 świadczeń wychowawczych w całości lub w części na formę rzeczową lub opłacanie usług  – działanie takie ma charakter czasowy i docelowo służy poprawie funkcjonowania rodziny w wyniku współdziałania z systemem rodziny i pracownikiem socjalnym – powiedziała dyrektor Ewa Niewiara.

W ramach przysługujących w 2016 r. kosztów na wdrożenie i obsługę świadczeń wychowawczych w wysokości 2 proc. otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (od 2017 roku 1,5 proc. ), gminy wykorzystały kwotę 32 625 100 zł.  – Gminy nie zgłaszały sytuacji, że otrzymana dotacja nie zaspokajała potrzeb na wdrożenie i obsługę zadania – podkreśliła dyrektor Ewa Niewiara. (Więcej informacji w załączniku pod tekstem).

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzymuje rodzina także na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 25 lipca 2024