Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Miasto Rybnik zrezygnowało z programu STOP SMOG. NFOŚiGW odpowiada

Facebook Twitter

Miasto Rybnik zrezygnowało z programu STOP SMOG, przeznaczonego dla najuboższych mieszkańców. Około 30 rodzin czekało przez kilka lat na termomodernizację.

pożar sadzy

Miasto Rybnik zrezygnowało z programu STOP SMOG

Piotr Masłowski zastępca prezydenta miasta tłumaczył w porannej rozmowie w Radio 90, że:

Umowy zostały zawarte dopiero w zeszłym roku, dlatego, że program zmienił swoje warunki w trakcie trwania.

Jak mówił nie da się wymieniać źródeł ogrzewania w zimie. Dlatego też miasto będzie oferowało tym mieszkańcom program „Czyste Powietrze” który jest bardziej korzystny finansowo. Teraz głos zabiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cała rozmowa z Piotrem Masłowskim do zobaczenia TUTAJ.

Rzecznik Ewelina Steczkowska pisze że NFOŚiGW nie został przez Miasto Rybnik poinformowany o planowanym wypowiedzeniu i rozwiązaniu porozumienia. A w ostatnim piśmie z 9 marca tego roku nie było tam mowy o chęci rezygnacji z realizacji porozumienia. O wszystkim dowiedzieli się z mediów. Sprawozdania kwartalne jak pisze rzecznik do końca 2022 roku wykazywały zerową realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych programu STOP SMOG w Rybniku.

Oświadczenie

W związku z informacją medialną o niezapowiedzianym i nagłym wypowiedzeniu przez Miasto Rybnik porozumienia realizowanego w ramach programu „Stop Smog”, przesyłam kilka istotnych informacji:

1. NFOŚiGW nie został przez Miasto Rybnik poinformowany o planowanym wypowiedzeniu/rozwiązaniu porozumienia na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych.

2. O planowanym wypowiedzeniu/rozwiązaniu porozumienia NFOŚiGW dowiedział się z artykułu z prasy lokalnej 4 kwietnia 2023 r.

3. W związku z toczącymi się pracami związanymi ze zmianą ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, na której podstawie realizowany jest program „Stop Smog”, mającymi na celu wprowadzenie korzystniejszych dla gmin warunków realizacji programu (m.in. zwiększenie średniego kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego z 53 tys. zł do 106 tys. zł, zmniejszenie wkładu gminy z 30 % do 10%, rezygnację z kryterium majątkowego dla beneficjenta końcowego) 8 marca br. NFOŚiGW wystosował do wszystkich gmin realizujących porozumienia w ramach programu pytanie dotyczące woli stosownego aneksowania porozumień.

4. W dn. 9 marca 2023 r., Miasto Rybnik przekazało mailowo do NFOŚiGW, informację odnośnie liczby realizowanych przedsięwzięć, oraz liczby porozumień, które będą podlegać aneksowaniu na nowych warunkach. Nie było tam mowy o chęci rezygnacji z realizacji porozumienia.

5. Porozumienie z Miastem Rybnik a Ministerstwem Rozwoju zostało podpisane w dn. 01.10.2020 r.

6. W dn. 31.03.2021 r. podpisano aneks nr 1 do porozumienia związany z przejęciem zadań i kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki przez Ministra Klimatu i Środowiska i NFOŚiGW.

7. W dn. 21.09.2021 r. Miasto Rybnik wystosowało pismo do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie interpretacji nowych przepisów _ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów…_ dla wnioskodawców końcowych (kryterium dochodowe), nawet w sytuacji trwania weryfikacji wniosków czy zakończenia procedury naboru. Nowe zapisy mówią o weryfikacji dochodowości beneficjenta końcowego za okres poprzedniego roku kalendarzowego, a według starych przepisów była to weryfikacja na podstawie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy. Wprowadzenie nowych zapisów ustawowych wymuszało konieczność aktualizacji regulaminu naboru w gminie, a według Miasta Rybnik byłaby to zmiana warunków konkursu w trakcie jego trwania, co nie powinno mieć miejsca.

8. W dn. 08.11.2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wystąpiło o opinię do Ministerstwa Klimatu i Środowiska czy istnieje konieczność zastosowania zmienionych kryteriów wobec wniosków, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej. Analiza MRiT wykazała, że przepisy ustawy zmienianej zakładają obowiązek dostosowania treści zawartych umów na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych, brak jest natomiast w ustawie zmieniającej zapisu przejściowego, który z jakichkolwiek względów nakazywałby weryfikację (zmianę) dotychczas zastosowanych kryteriów kwalifikacyjnych wobec beneficjentów, którzy złożyli wniosek na mocy ustawy zmienianej i których wnioski procedowane były w oparciu o postanowienia regulaminów zgodnych z ustawą zmienianą.

9. W dn. 10.11.2021 r. MKiŚ zwróciło się do NFOŚiGW o analizę i przekazanie stanowiska Funduszu w tej sprawie.

10. W dn. 19.11.2021 r. NFOŚiGW przekazał do MKiŚ swoją analizę wykazującą, że nowe przepisy powinny być zastosowane także dla wnioskodawców, którzy złożyli już wnioski, tj., że gmina może zawrzeć umowy z beneficjentem, którego dochód został wyliczony w sposób zgodny z nowymi przepisami, według nowych kryteriów dochodowych, nawet wówczas, gdy wniosek o zawarcie umowy został złożony przed dniem wejścia ustawy w życie.

11. W dn. 08.12.2021 r. MKiŚ wydało opinię dla Miasta Rybnika, podtrzymującą zdanie NFOŚiGW o konieczności stosowania nowych przepisów dotyczących dochodowości beneficjentów końcowych, bez względu na termin złożenia wniosku.

12. W dn. 01.12.2021 r. NFOŚiGW wysłał monit do Miasta Rybnika w sprawie przyspieszenia w realizacji porozumienia oraz podania powodów nieterminowej realizacji projektu wraz z prośbą o aktualizację Harmonogramu wypłat (zał. 3 do porozumienia) oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego (zał. 4 do porozumienia).

13. Od dniach 01.12.2021 r. do 31.03.2022 r. toczyło się między Miastem Rybnik a NFOŚiGW ustalanie nowych załączników 3 i 4 do porozumienia, co skutkowało podpisaniem zaktualizowanego Harmonogramu wypłat oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ponadto Miasto Rybnik składało co kwartał wymagane Sprawozdania kwartalne gdzie aż do końca 2022 r. wykazywało zerową realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj