Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Obwodnica Pawłowic zostanie ukończona szybciej niż planowano?

Facebook Twitter

Jak podaje wykonawca, zaawansowanie prac wynosi 60%. To znaczy, że z dotychczasowymi zadaniami poradzono sobie o około miesiąc szybciej niż zakładano. Nie przeszkodziły w tym nawet dodatkowe prace związane ze słabą nośnością gruntu pod fragmentem nowej drogi.

Obwod­ni­ca po­łą­czy ist­nie­ją­cą drogę wojewódzką mię­dzy Ja­strzę­biem-Zdro­jem a Paw­ło­wicami, po­bie­gnie na po­łu­dnie od tej miej­sco­wo­ści, wzdłuż ist­nie­ją­cej linii ko­le­jowej i po­łą­czy się bez­ko­li­zyj­nym wę­złem z „wiślanką”. Po za­koń­cze­niu bu­do­wy droga 933 zmie­ni prze­bieg i nie bę­dzie już ona pro­wa­dzić przez Paw­ło­wice. Nowy odcinek będzie miał długość 2 km i 830 metrów, szerokość 7 metrów  i będzie wy­po­sa­żony w drogi ser­wi­so­we. Sta­nie się czę­ścią Dro­gowej Trasy Po­łu­dniowej. Obecnie równolegle z pracami ziemnymi powstają e­kra­ny a­ku­stycz­ne, in­fra­struk­tura te­letech­nicz­na, ka­nali­zacja desz­czo­wa i mury o­porowe. Na spo­rych frag­men­tach drogi u­ło­żone są już także pra­wie wszyst­kie war­stwy kon­struk­cji drogi, wraz z bi­tu­micz­ną war­stwą wią­żącą, co o­zna­cza, że na tych od­cin­kach po­trze­ba u­ło­żyć je­dy­nie war­stwę ście­ral­ną. Umowa pod­pi­sa­na została z wykonawcą w grud­niu 2014, ter­min za­koń­cze­nia bu­do­wy planowany jest na je­sień 2016 r.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj