Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Głosowanie na podstawie zaświadczenia

Facebook Twitter

Niewiele czasu zostało do drugiej tury wyborów prezydenckich. Głosowanie już w najbliższą niedzielę. Ci, którzy wyjeżdżają w najbliższym czasie, również mogą oddać swój głos poza miejscem zamieszkania, mogą to zrobić na podstawie zaświadczenia.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w Urzędzie Miasta lub Gminy, w Wydziale Spraw Obywatelskich, do 10 lipca 2020 r.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Wyborca, który rozpocznie obowiązkową kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych po 7 lipca, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 10 lipca br. Szczegółowe informacje w tej kwestii najdziecie na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. 

Zobacz też:

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj