Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Godów: Urzędnik może przyjechać do domu. Oferta urzędu gminy dla niepełnosprawnych i chorych

Facebook Twitter

O swojej ofercie dla starszych mieszkańców przypomina Urząd Gminy w Godowie. Mogą z niej korzystać osoby w wieku 65+, niepełnosprawne czy chore, które mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę.

By skorzystać z usługi „Mobilny Urzędnik”, trzeba skontaktować się z Urzędem Gminy. Pomoc jest skierowana dla osób, które:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług,
  • są opiekunami faktycznymi osób zależnych,
  • są opiekunami w ramach pieczy zastępczej,
  • uruchomił usługę Mobilnego Urzędnika, który pomoże załatwić sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu. By skorzystać z takiej formy wsparcia, należy wcześniej zgłosić taką potrzebę.

Jak zgłosić chęć skorzystania z usługi Mobilnego urzędnika?

O taką pomoc można wystąpić na kilka sposobów:

  • telefonicznie – Biuro Obsługi Klienta tel. 32 47 65 065,
  • wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: gmina@godow.pl
  • przez osobę zainteresowaną lub za pośrednictwem osoby zainteresowanej lub za pośrednictwem osoby trzeciej (np. członka rodziny, sąsiada, opiekuna faktycznego)

W zgłoszeniu wystarczy poinformować o potrzebie skorzystania z pomocy Mobilnego urzędnika oraz krótko wyjaśnić czego dotyczy sprawa, a także podać numer telefonu do kontaktu. Następnie pracownik Urzędu Gminy Godów odpowiedzialny za realizację danej sprawy, skontaktuje się z mieszkańcem, by ustalić dogodny termin wizyty i sposób załatwienia sprawy Urzędnik dostarczy bezpośrednio do domu wszystkie potrzebne druki wniosków, pomoże w ich wypełnieniu oraz przyjmie je i zarejestruje w urzędzie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w dniu umówionej wizyty, Klient otrzyma telefoniczne potwierdzenie, z podaniem imion i nazwisk pracowników, którzy będą realizowali usługę, a Mobilny urzędnik przed rozpoczęciem obsługi okaże się legitymacją służbową.

Usługa Mobilnego urzędnika jest bezpłatna. Należy pamiętać ,że wszelkie dokumenty wymagane do załączenia w ramach Usługi klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie.

1. W ramach usługi można uzyskać pomoc w zakresie:

1) z zakresu zadań Referatu Podatków i Opłat:

wypełnianie i przyjmowanie informacji/deklaracji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych;
informacji o gruntach;
informacji o lasach.
2) zadań Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej:

przyjęcie wniosku w sprawie zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka;
przyjęcie wniosku w sprawie organizacji bezpłatnego dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka;
3) zadań Urzędu Stanu Cywilnego:

wydanie odpisu skróconego, zupełnego lub wielojęzycznego z rejestru stanu cywilnego;
przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska;
realizacja usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, uregulowanych przez odrębne przepisy;
4) zadań Referatu Organizacyjnego , Spraw Obywatelskich i Informatyki:

wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy);
zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy (z uwzględnieniem osoby właściciela lokalu);
wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego;
wpis, zmiana, wykreślenie, wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej;
potwierdzanie własnoręczności podpisu.
5) zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska:

przyjęcie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy;
zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
6) z zakresu Referatu Inwestycji, Mienia i Infrastruktury Komunalnej:

przyjęcie wniosku o nadanie numeru porządkowego;
przyjęcie wniosku o wydanie warunków wejścia w teren działki gminnej:
przyjęcie wniosku o zajęcie pasa drogowego/umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
7) innych zgłoszeń mieszkańców, co do których wymagana będzie wizyta i pomoc urzędnika

2. W zakresie Usługi mieści się wizyta Mobilnego Urzędnika w miejscu świadczenia usługi, podczas której Mobilny Urzędnik:

udzieli pomocy w wypełnianiu wniosku, deklaracji, informacji lub innego formularza,
udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z Usługą,
dokona wizji lokalnej w terenie, jeśli sprawa tego wymaga,
odbierze wypełnione i podpisane dokumenty, o których mowa w pkt 1 wraz z wymaganymi załącznikami i dostarczy je do kancelarii Urzędu celem rejestracji,
Koordynatorem usługi wyznaczona została Pani Anna Juzek – pracownik Biura Obsługi Klienta.

Czytaj także:

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj