Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Rusza nabór wniosków o stypendium dla studentów pielęgniarstwa w powiecie wodzisławskim

Facebook Twitter

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo na rok akademicki 2020/2021, którzy podejmą pracę w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Starostwo z jednej z strony chce wesprzeć młode, studiujące osoby, z drugiej natomiast chce zapewnić na przyszłość kadry w jednostkach szpitalnych. Wysokość stypendium wynosi tysiąc złotych brutto miesięcznie, trzeba jednak zadeklarować podjęcie pracy. To propozycja dla studentów II lub III roku pielęgniarstwa. Stypendyści do pracy w Wodzisławiu Śląskim bądź Rydułtowach musieliby zgłosić się 3 miesiące po zakończeniu nauki. Okres zatrudnienia, zgodnie z umową stypendialną ma wynieść 3 lata.

Stypendium może być przyznane jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,
 • nie powtarza roku, na który złożyła wniosek o przyznanie stypendium,
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,
 • zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Do wniosku należy załączyć:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 • oświadczenie studenta, że nie powtarza roku, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 • zobowiązanie studenta do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Gdzie składać wnioski?

Wniosek sporządzony zgodnie z określonym wzorem wraz z załącznikami należy składać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim (44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim) w terminie do 10 listopada 2020r. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „Wniosek o przyznanie stypendium. Nie otwierać.”. Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznaje stypendium w terminie do 14 dni od zakończenia naboru wniosków. Wysokość stypendium wynosi 1000 złotych brutto miesięcznie. Studenci o przyznaniu stypendium zostaną poinformowani pisemnie. Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów w okresie od 1 października 2020r. do 30 czerwca 2021r. Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Wodzisławskiego a studentem, określającej w szczególności:

 • warunki przyznania stypendium,
 • zasady wypłaty stypendium,
 • okoliczności powodujące utratę prawa do otrzymywania przyznanego stypendium i obowiązek zwrotu kwoty stypendium pobranego przez studenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim:

pod nr tel: 32 453 99 74.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj