Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Bardzo dobra informacja dla kierowców! W piątek (18.11.) otwarcie obwodnicy Pawłowic

Facebook Twitter

Po kilkunastu miesiącach od rozpoczęcia prac, pod koniec tygodnia oddana zostanie do użytku obwodnica Pawłowic. Trwają procedury odbioru inwestycji. Jeżeli nie będzie żadnych zastrzeżeń nową drogą będzie można przejechać już od godziny 15-ej w piątek (18.11.).

Ob­wod­nica o długości blisko 3 kilometrów łączy ist­niejącą DW 933 od nowego skrzyżow­an­ia między Jastrzębiem-Zdro­jem a Pawłow­icami, biegnie wzdłuż ist­niejącej linii kole­jowej na połud­nie od Pawłow­ic i łączy się bezkolizyjnym węzłem z wiślanką (DK 81). Inwestycja kosztowała 90 mln złotych.

Nowa droga liczy 2,83 km długości. Ma jedną jezdnię o szer­okości 7 m i wy­po­sażon­a w drogi ser­wisowe. Jest częś­cią Dro­gowe­j Trasy Połud­niowe­j. W ramach in­west­ycji, prócz samej drogi wybudow­an­o m.in. ekrany ak­ustyczne, ele­menty in­frastruk­tury tele­tech­niczne­j, kan­al­iz­a­cji deszczowe­j i murów o­porow­ych.

Ob­wod­nicę Pawłow­ic wykon­ało kon­sor­cjum, któ­re­go li­de­rem jest firma M-Sil­nice A.S. z Par­du­bic w Re­pu­bli­ce Cze­skiej, a part­ne­rem IMB Pod­be­ski­dzie Sp. z o. o. w Sko­czow­ie. Koszt to praw­ie 90 mln zło­tych brut­to. Umowa na budowę ob­wod­nicy z kon­sor­cjum wykon­aw­ców pod­pis­an­a została w grud­niu 2014.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 4 grudnia 2020