Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Gmina Godów: Nowe odcinki kanalizacji sanitarnej w Skrzyszowie gotowe. Można się przyłączać

Facebook Twitter

Nowe odcinki kanalizacji sanitarnej w Godowie gotowe. Można się przyłączać. Jak informują w Urzędzie Gminy, zakończono budowę kanalizacji wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Dębowej, Zielonej, Lipowej, 1 Maja, Polnej, Jana III Sobieskiego i Przedszkolnej w Skrzyszowie.

Prace przy kanalizacji w Gołkowicach

Chodzi o sołectwo Skrzyszów. Odcinek oddano do użytku, a mieszkańcy mogą rozpocząć procedurę przyłączania się do sieci. Specjalny wniosek należy złożyć do Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Do Urzędu Gminy z kolei złożyć dokumenty o dotację na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Proces postępowania w celu wykonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej:

Właściciel posesji składa w JZWiK S.A. wypełniony wniosek o zgodę na włączenie do kanalizacji sanitarnej. Do wniosku należy dołączyć mapę zasadniczą w skali 1:1000.

Właściciel posesji ustala w JZWiK S.A. trasę przyłącza kanalizacji sanitarnej z pracownikiem Działu Technicznego.

Jeżeli właściciel posesji jest zainteresowany uzyskaniem dotacji na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, po uzyskaniu zgody na włączenie do kanalizacji sanitarnej, powinien podjąć następujące działania:

  • przed realizacją przedsięwzięcia należy złożyć w Urzędzie Gminy Godów „WNIOSEK w sprawie: dotacji celowej na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej” wraz wymaganymi załącznikami (zgoda na włączenie do kanalizacji sanitarnej uzyskana w JZWiK S.A. oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością),
  • rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletnie złożone do dnia 30 listopada danego roku,
  • pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą Godów a Wnioskodawcą umowy dotacyjnej,
  • po podpisaniu umowy dotacyjnej, Dotowany składa pisemną informację o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • termin wykonania zadania oraz termin i sposób rozliczenia zadania objętego dotacją jest nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku,
  • do 15 grudnia danego roku Dotowany składa pisemną informację potwierdzającą zrealizowanie zadania wraz z załącznikami, tj. faktury lub rachunki za zakupione materiały lub/oraz zrealizowane usługi związane z wykonaniem przyłącza (w tym usługa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy dotacyjnej, oryginał protokołu odbioru technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej, kserokopia umowy na odbiór ścieków poprzez wybudowane przyłącze kanalizacyjne oraz kserokopia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
  • dotacja zostaje rozliczona i przekazana w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia zakończenia zadania przez Dotowanego.

Po uzyskaniu zgody na włączenie do kanalizacji sanitarnej należy otworzyć zlecenie na odbiór przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wcięcie do studni kanalizacyjnej – wniosek dostępny w JZWiK S.A.

Po wykonaniu wszystkich prac należy przedmiotowe przyłącze namierzyć geodezyjnie. Namiar należy zlecić firmie geodezyjnej prosperującej na rynku. Wynajęty geodeta powinien wypisać druk „Oświadczenie geodety” – druk dostępny w JZWiK S.A.
Właściciel posesji podpisuje w JZWiK S.A. stosowne umowy przyłączeniowe i na odbiór ścieków.
Właściciel na własny koszt wykonuje odcinek kanalizacji łączący instalację budynku ze wskazaną siecią kanalizacyjną.
Właściciel posesji zgłasza do JZWiK S.A. gotowe przyłącze i umawia się na odbiór przyłącza.

JZWiK S.A. dokonuje odbioru włączenia i sporządza „protokół odbioru przyłącza do kanalizacji sanitarnej.” Właściciel otrzymuje jeden egzemplarz protokołu.
Informacje w sprawie podłączenia można uzyskać w siedzibie JZWiK S.A. przy ul. Podhalańskiej 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz telefonicznie pod nr: (32) 47-87-778, (32) 47-87-759. Wszystkie wymagane wnioski i druki są dostępne w siedzibie JZWiK S.A. w Dziale Technicznym oraz na stronie internetowej.

Wnioski dotyczące uzyskania dotacji na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej są dostępne w Urzędzie Gminy Godów, w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pokój numer 24 oraz na stronie internetowej.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj